Sidan just. 2010-09-30

 

klickMargreths sidor med tankar kring barn och deras rättigheter
klickDorothy Law Moltes ord om barn

FN-flaggan

FN:s konvention om barnens rättigheter

FNs Barnkonvention är mycket omfattande.
Här är de områden som tar upp de grundläggande behoven som alla barn har rätt att få uppfyllda.
 •  Ett namn
 •  Ett hem
 •  Föda
 •  Rent vatten
 •  Kläder
 •  Hälso- och sjukvård, medicin
 •  Skolgång
 •  Religions- och åsiktsfrihet
Alla barn har enligt konventionen rätt till skydd mot övergrepp och utnyttjande av olika slag såsom handel med barn, sexuella övergrepp och annan misshandel, de har rätt att slippa arbete som hindrar skolgången eller är hälsofarligt samt rätt att slippa bli barnsoldater.
www.rb.se

Konventionens 54 artiklar kan delas upp i tre huvudavdelningar:
Nyckelprinciper, specifika rättigheter och det sätt på vilket konventionen kommer att övervakas.

 

Några av nyckelprinciperna är

 •  1. Ett barn - det är varje människa i världen under 18 år
 •  2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
 •  3. Barnets rätt skall alltid komma i första rummet
 •  4. Konventionsstaterna ska sträva efter att till det yttersta av sina tillgängliga resurser söka förverkliga barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. När resurserna inte räcker till bör mna söka lösningar genom internationellt samarbete
 •  6. Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas
 •  7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är
 •  9. Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrar ska ha rätt att träffa båda två regelbundet
 •  10. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt

www.rb.se
UPP


Några av barnens specifika rättigheter

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

 •  18. Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Baarnets bästa ska för dem komma i främsta rumemt.
 •  19. Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare.
 •  20-21. Barnet som berövats sin familjemiljö ska ha rätt till alternativ omvårdnad. Vid adoption ska staterna säkerställa barnets bästa i enlighet med gällande lagar.
 •  22. Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller tillsammans med föräldrar eller annan person
 •  23. Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället
 •  24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Alla länder ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor
  Gravida och nyblivna mödrar har rätt till hälsovård.
 •  28-29. Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken
 •  30. Barnet som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolknngar har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion.
 •  31. Barnet har rätt till lek, vila och fritid
 •  32. Barnet har rätta att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa.
 •  33. Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika
 •  34. Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi
 •  35. Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras
 •  37. Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling och bestraffning. Inget barn ffår godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstidsfängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant och med respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i fängelse har rätt till kontakt med och besök av sin familj
 •  38. Inget barn under 15 år får användas för direkt deltagande i väpnade konflikter. Ingen får värva så unga barn som soldater till väpnade konflikter.
 •  39. Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återanpassning
 •  40. Barnet som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till en behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
www.rb.se
UPP


Hur konventionen införes och övervakas

 •  41. Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger barnet större möjligheter att förverkliga rättigheterna
 •  42. De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn
 •  43-45. Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen ska arbeta för att förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar konventionsstaternas årliga rapporter. FN-organ och frivilligorganisationer kan också delta med information till FN
 •  46-54. Regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa börjar gälla. Konventionsstater kan inte reservera sig mot artiklar som strider mot konventionens ändamål och syfte.
www.rb.se
UPP

jordglob


Design Ingegerd