svenska flaggan
FN-flaggan

FN:dagen 24 oktober

FN-dagen är en ny dag bland de dagar som firas i Sverige. Det är en av de officiella flaggdagarna. Fr a firas den i våra skolor där man på olika sätt vill lära barnen att förstå att vi är en del av en stor helhet, att vi här i Sverige är en del av hela världen .
T ex gör barnen flaggspel med flaggor från hela världen och dekorerar i skolan, man serverar internationell mat i bespisningen, barnen skriver dikter om fred mm mm.

Allt går ut på att lära känna innebörden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de förtydligande deklarationer som FN har utfärdat.

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 1
"Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap."

Artikel 2
"Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet."

(Utdrag ur förklaringen)

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Bön på FN-dagen

Gud, du har skapat oss olika
och samtidigt till din avbild.
Hjälp oss att se mångfaldens gåvor
och att leva med respekt för varandras egenart.
Vi ber för FN, för alla människor och organisationer
som arbetar för fred, rättvisa och förtroende.
Tack för visioner och uthållighet, för mod och fantasi.
Stärk all god vilja.
Hindra rädsla och maktbegär att växa sig starka.
Välsigna allt arbete för mänskliga rättigheter.
I Jesu Kristi namn
AMEN

(ur Samlingsböner för kyrkoåret)

FN:s barnkonvention